Katedra Budowy Mostów i Tuneli
Politechnika Krakowska
im. Tadeusza Kościuszki
Katedra Budowy Mostów i Tuneli
Politechnika Krakowska
ul. Warszawska 24
31-155 Kraków
tel.: (12) 628 22 41
fax: (12) 628 20 24
email: mosty@pk.edu.pl
Kontakt
Linki
Strona główna >> O Katedrze
Zarys historii KBMiT
Historia powstania i rozwoju Katedry Budowy Mostów i Tuneli rozpoczyna się wraz z inauguracją działalności Wydziałów Politechnicznych przy Akatdemi Górniczej w Krakowie w dn. 01.04.1945 r. Istnienie i losy Katedry były od początku ściśle związane z rozwojem Wydziału Inżynierii Lądowej.

Koniec II wojny światowej przyniósł Polsce zmianę granic, wskutek której Politechnika Lwowska znalazła się na terytorium ZSRR. Utrata najstarszej polskiej uczelni technicznej oraz ogrom zniszczeń wojennych postawiły przed państwem polskim konieczność wykształcenia nowych pokoleń inżynierów. W tej sytuacji prof. Izydor Stella-Sawicki wystąpił z koncepcją utworzenia w Krakowie - jedynym ocalałym ośrodku akademickim - wyższej szkoły technicznej. Pomysł spotkał się z uznaniem i poparciem ówczesnego rektora Akademii Górniczej, prof. Walerego Goetla. Wstępną zgodę wyraził także Minister Oświaty.
Po otrzymaniu przyzwolenia władz, pod koniec stycznia 1945 r. zawiązał się Komitet Organizacyjny, który po czterech miesiącach intensywnych działań organizacyjnych doprowadził do uroczystej inauguracji działalności Szkoły Politechnicznej w Krakowie (31 maja 1945 r.)
Na początku drugiej dekady czerwca 1945 r. uprawomocnił się dekret Prezydium KRN, mocą którego została utworzona Politechnika Śląska z tymczasową siedzibą w Krakowie. Rozpoczęte przed paroma dniami zajęcia dydaktyczne dla studentów Szkoły Politechnicznej przy AG były odtąd kontynuowane w ramach Politechniki Śląskiej.
Po przeniesieniu się Politechniki Śląskiej do swej stałej siedziby w Gliwicach, z końcem września 1945 r., część pracowników naukowo-dydaktycznych oraz liczne grono studentów wyraziło wolę pozostania i studiowania w Krakowie. Było to przyczynkiem do wznowienia zabiegów o uzyskanie zgody władz państwowych na utrzymanie Szkoły Politechnicznej w Krakowie. Starania uwieńczone zostały pozytywną decyzją Ministra Oświaty, na początku października 1945 r., na mocy której rektor Akademii Górniczej został upoważniony do zorganizowania w ramach tej uczelni Wydziałów: Architektury, Inżynierii Lądowej, Wodnej i Mierniczej z oddziałem Komunikacyjnym oraz Leśnym. Równocześnie minister mianował prof. I. Stella-Sawickiego zastępcą rektora Akademii Górniczej w sprawach organizowania tych Wydziałów. Wydziały te z dniem 19 listopada 1946 r., na podstawie dekretu erekcyjnego Wydziałów Politechnicznych, z mocą obowiązującą od 01.04.1945 r. uzyskały stan stabilizacji prawnej.
W ślad za wydanym dekretem w ramach Wydziału Inżynierii Lądowej i Wodnej utworzonych zostało 16 katedr :

– Katedra Statyki i Wytrzymałości Materiałów - kier. prof. I. Stella-Sawicki,
– Katedra Budowy Mostów - kier. z-ca prof. S. Andruszewicz,
– Katedra Budowy Kolei - kier. prof. K. Zipsner,
– Katedra Budowy Dróg - kier. z-ca prof. M. Chmaj,
– Katedra Budownictwa Ogólnego - kier. z-ca prof. W. Nowakowski,
– Katedra Budownictwa Wodnego I - kier. doc. W. Roniewicz,
– Katedra Budownictwa Wodnego II - kier. prof. R. Rosłoński,
– Katedra Petrografii i Geologii - kier. prof. M. Kamieński,
– Katedra Miernictwa I - kier. prof. E. Wilczkiewicz,
– Katedra Miernictwa II - kier. z-ca prof. O. Godliczka,
– Katedra Geodezji Wyższej i Astronomii - kier. prof. T. Banachiewicz,
– Katedra Matematyki - kier. prof. W. Nikliborc,
– Katedra Geometrii Wykreślnej - kier. prof. A. Plamitzer,
– Katedra Gleboznawstwa, Uprawy Gleb i Roślin - kier. em. prof. A. Karpiński,
– Katedra Ekonomii Społecznej - kier. prof. J. Michalski,
– Katedra Urządzeń Rolnych - kier. z-ca prof. M. Odlanicki-Poczobut.

Poza zmianami w obsadzie osobowej na stanowiskach kierowników wszystkie katedry działały w pełnym składzie do końca roku akademickiego 1950/51. Na podstawie rozporządzeń Ministra Szkół Wyższych i Nauki z okresu maj-lipiec 1951 r. pięć katedr z Wydziału Inżynierii Lądowej i Wodnej (Katedry: Geodezji Wyższej i Astronomii; Gleboznawstwa, Uprawy Gleb i Roślin; Miernictwa II; Urządzeń Rolnych; Petrografii i Geologii) przekazane zostały Akademii Górniczo-Hutniczej. Z dotychczasowych szesnastu katedr pozostało jedenaście, działających w latach akademickich 1951/52 i 1952/53.
Stosownie do zarządzenia Ministra Szkolnictwa Wyższego z dn. 21.08.1953 r. z mocą obowiązującą od 31.07.1953 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Wydział Inżynierii Lądowej i Wodnej przekształcony został na dwa oddzielne Wydziały: Budownictwa Lądowego, obejmującego oddziały budownictwa lądowego i komunikacyjnego oraz Budownictwa Wodnego.
Wydział Budownictwa Lądowego rozpoczął rok akademicki 1953/54 w nowej strukturze organizacyjnej w następującym układzie katedralnym:

– Katedra Statyki i Wytrzymałości Materiałów - kier. prof. I. Stella-Sawicki, z dwoma zakładami:
– Statyki Budowli - kier. prof. I. Stella-Sawicki,
– Wytrzymałości Materiałów - z-ca prof. W. Nowakowski,
– Katedra Budownictwa Ogólnego - kier. z-ca prof. W. Nowakowski, z jednym zakładem,
– Katedra Budowy Mostów - kier. prof. S. Andruszewicz, z jednym zakładem,
– Katedra Budownictwa Żelbetowego - kier. z-ca prof. B. Kopyciński, z dwoma zakładami:
– Budownictwa Żelbetowego - kier. z-ca prof. M. Fuksa
– Prefabrykacji Elementów Budowlanych - kier. z-ca prof. B. Kopyciński,
– Katedra Budownictwa Stalowego - kier. z-ca prof. F. Wojnarowski, z jednym zakładem,
– Katedra Budowy Dróg i Ulic - kier. prof. M. Chmaj, z jednym zakładem,
– Katedra Budowy Dróg Żelaznych - kier. z-ca prof. M. Babiński , z jednym zakładem,
– Katedra Organizacji i Mechanizacji Budownictwa - kier. doc. J. Wątorski, z jednym zakładem,
– Katedra Matematyki - kier. z-ca prof. Z. Siedmiograj, z dwoma zakładami:
– Matematyki Ogólnej - kier. z-ca prof. Z. Siedmiograj,
– Analizy Matematycznej - kier. F. Barański,
– Katedra Podstaw Marksizmu-Leninizmu - kier. p.o. B. Ciesielski, z jednym zakładem.

W roku akademickim 1953/54 nastąpiło pełne usamodzielnienie się Politechniki Krakowskiej a Wydział Budownictwa Lądowego pozostał jej częścią składową.
W roku 1970 w Politechnice Krakowskiej wprowadzono w życie strukturę instytutową. Na Wydziale Budownictwa Lądowego, który w roku 1987 przemianowano w Wydział Inżynierii Lądowej, w miejsce istniejących jedenastu katedr, po ich rozwiązaniu utworzone zostały cztery Instytuty stanowiące podstawowe jednostki organizacyjne:

– Instytut Materiałów i Konstrukcji Budowlanych,
– Instytut Dróg, Kolei i Mostów,
– Instytut Mechaniki Budowli,
– Instytut Technologii i Organizacji Budownictwa.

W początkowych latach działalność Instytutów opierała się na strukturze bezzakładowej. Do wykonywania poszczególnych zadań powoływane były doraźnie zespoły dydaktyczno-naukowe. Zespoły te z początkiem roku 1974 przekształcone zostały w Zakłady. W Instytucie Dróg, Kolei i Mostów powstały

– Zakład Dróg i Inżynierii Ruchu, przekształcony w 1992 r. na Katedrę Budowy Dróg i Inżynierii
Ruchu,
– Zakład Dróg Żelaznych, przekształcony w 1976 r. na Zakład Dróg Kolejowych,
– Zakład Systemów Komunikacyjnych, działający od 1991 r.,
– Zakład Budowy Mostów i Tuneli, przeniesiony w 1982 r. do Instytutu Materiałów
i Konstrukcji Budowlanych,

– Zespół Drogowych Budowli Inżynierskich, działający w latach 1982-1990.

Kierownikami Zakładu Budowy Mostów i Tuneli w kolejnych latach jego istnienia byli:

– prof. dr inż. Stanisław Andruszewicz - do 30.09.1973 r.,
– doc. dr hab. inż. Juliusz Koreleski od 01.10.1973 do 30.09.1979 r., przy czym od 01.10.1975 r.
jako profesor nadzwyczajny,
– doc. dr hab. inż. Kazimierz Flaga - od 01.10.1979 r.

W 01.11.1982 r. Zakład Budowy Mostów i Tuneli został przeniesiony do Instytutu Materiałów i Konstrukcji Budowlanych. Kierownikiem Zakładu pozostał w dalszym ciągu doc. dr hab. inż. Kazimierz Flaga.
Z dniem 01.02.1993 r., zgodnie ze Statutem Uczelni, Zakład Budowy Mostów i Tuneli przekształcony został w Katedrę Budowy Mostów i Tuneli z kierownikiem prof. dr hab. inż. Kazimierzem Flagą pełniącym te obowiązki do dn. 31.08.2009.
Obecnie kierownikiem Katedry Budowy Mostów i Tuneli, od 01.09.2009 r., jest JM Rektor Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak.
Od roku 1982 Katedra pozostaje w strukturze Instytutu Materiałów i Konstrukcji Budowlanych.
Opracowano na podstawie:
"Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki1945-1995",
redaktor merytoryczny Władysław Muszyński, Kraków 1995 r.

Menu główne
Strona główna

– O Katedrze

Pracownicy

Oferta

Działalność naukowa

Dydaktyka + wykaz zagadnień
Strona główna PK
Strona główna WIL
Strona główna IMiKB
Biblioteka PK
Biblioteka L-1
Spis pracowników PK

-   Serwis informacyjny PK